Hakkımızda

Kısa adı BUYSAD olan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da endüstriyel yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında dayanışmayı sağlayıp, iş birliğini geliştirerek sektörün gelişmesine katkı sunmak amacıyla 2003 yılında kuruldu.

Tekstil sektöründen sonra en fazla istihdam sağlayan iş kolu haline gelen Endüstriyel Yemek Sektörü, perakende gıda sektörü ile birlikte değerlendirildiğinde büyük bir ekonomik hacme ulaştı. BUYSAD olarak, insanların büyük bölümünün öğünlerini ev dışında tükettiğini göz önüne alarak, her geçen gün önemi daha da artan sektörümüzü, günün şartlarına adapte edebilmek ve güvenli gıda arzını sürekliliği alan bir anlayış ile ağlamak bir dizi faaliyet yürütmekteyiz. Yürüttüğümüz planlı faaliyetler ile sektörümüzü geleceğe de hazırlamak, ürünlerimizi maksimum gıda güvenliği, sıfır tolerans, sıfır risk anlayışı ile, tercihen pastörize edip son noktalara bu şekilde ulaştırmak hedefi ile çalışıyoruz.

Misyonumuz:

İnsan sağlığına azami derecede önem veren, damak tadından ve kalitesinden ödün vermeyen, sınırsız müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli kendini geliştiren üyelerimiz ile Endüstriyel Yemek Sektörünün Bursa’daki çatı kurumuyuz.

Vizyonumuz:

Üyelerimiz, çalışanları ve tedarikçilerimiz ile birlikte tüketicilerimiz ile de bütünleşerek, başta Bursa olmak üzere ülkemizde en güvenilir sektör konumuna ulaşmaktır.

Tüzüğümüz:

BUYSAD – BURSA YEMEK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE-1 : DERNEĞİN ADI VE YERLEŞİM YERİ

a)Derneğin Adı : BURSA YEMEK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
b)Merkezi : BURSA
c)Derneğin Kısa Adı : BUYSAD

MADDE-2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

a) Derneğin Amacı : Toplu yemek üreticilerinin ekonomik, kültürel ve sosyal dayanışmasını temin etmek, koşullarını iyileştirmek,maddi ve manevi dayanışmada bulunmaktır.
b) Çalışma konuları : Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için çalışma konularını yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklerine göre Yönetim Kurulu belirler.
c) Çalışma Biçimleri :
1-Üyelerin üretim koşullarını iyileştirmek için mesleki ve teknik konularda yardımda bulunmak.
2-Kaliteli ve nitelikli üretim için üretimde standartlaşma çalışmaları yapmak.
3-Üretimin kalitesini arttırabilmek için üyelerinin personeline eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak.
4-Üyelerin sanıtasyon (hijyen) koşullarında üretim yapabilme seviyesine gelmesine yardımcı olmak .
5-Üretimde kullanılan girdilerinin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi için toplu alım, ilk elden alım gibi çalışmalar yapmak.
6-Üyelerin mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak resmi ve özel kurumlarla ilişkilerinde danışmanlık hizmeti verebilmek için çalışmalarda bulunmak.(malî, hukukî, sigortacılık vb.)
7-Bir bilgi bankası kurmak, üyelerin ihtiyacı olan her türlü mesleki ve teknik konularda bilgilendirilmesini sağlamak.
8- Dernek üyelerinin ve tüketicileri hak ve menfaatlari doğrultusunda taban fiyat belirlemek.
9- Sektörün ve üyelerinin kamuoyu önünde saygınlığını arttırıcı çalışmalar yapmak.
10-Sektörün resmi çerçevesinin oluşturulması için gerek resmi kurum ve kuruluşlarla, gerekse diğer mesleki örgütler nezdinde girişimlerde bulunmak.
11-Gerekli yasal izinleri alarak, kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya üye olabilir. Federasyon oluşturarak ülke çapında mesleki faaliyet gösterebilir. Kurulu bulunan federasyonlara üye olabilir.
12- Dernek üyelerinin tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, dostluklarını pekiştirmek, istirahatlerini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ilgili yasa’nın 90.Maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla lokal açar ve işletir.
13- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, gerekeli yasal izinler alınmak kaydıyla görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapabilir.
14- Dernek kendi sektörü ile ilgili Kurs, Seminer, konferans, açık oturum, brifing, panel, sergi, konser, balo, defile, fuar vb. sosyal ve eğitsel faaliyetlerde bulunabilir.
15- Amacını gerçekleştirmek için, ihtiyacı oranında taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, irtifak ve intifa hakları tesis eder, her türlü inşaatı yaptırabilir.
16- Dernek faaliyetlerinin daha düzenli yürütülebilmesi için yeteri kadar personel çalıştırabilir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI :

MADDE-3 : Dernek,Sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

MADDE-4 : DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
Derneğe Üye Olmak için, Toplu yemek üretimi ile fiilen iştigal eden Fiil ehliyetine sahip bulunan Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, meslek içerisinde kötü şöhrete sahip bulunmayan, çevresinde sevilen ve sayılan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.
Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek te üye kabul etmeye zorlanamaz. . Her üye istifa hakkına sahiptir
Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme ve sektörde çalışma hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet hakkı aranmaz.
.
a) Gerçek Kişinin Derneğe üye olması
Yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, en çok 30 (OTUZ) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Üyelik başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kayıt edilir.
b) Tüzel Kişinin Derneğe üye olması
Gerçek kişinin üye olması yöntemi aynen uygulanır, ancak; Tüzel kişinin üye olması halinde, Tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE-5 : DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

a) Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi
Üyelik için Kanun’da veya Dernek tüzüğünde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
b) Üyeliğin çıkma ile sona ermesi (İstifa)
Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye 1 (Bir) Ay önceden Yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak bu üyenin üyeliği süresince mevcut mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur.
c) Üyeliğin çıkarılma ile sona ermesi
Aşağıdaki durumlarda üye dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır :
A) Derneği maddi ve manevi zarara sokanlar.
B) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunanlar.
C) Arkadaşları hakkında yazı ve söz ile haysiyet kırıcı beyanlarda bulunanlar.
D) Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler.
E) Derneğin amacına ve bunların uygulanmasıyla ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kurallara uymayanlar.
F) Parasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen, kendisine tanınan süre içinde ödemede bulunmayanlar istenirse çıkarılabilinir.
G) Üyelik için gerekli koşulları kaybedenler.
H) Bu dernek tüzüğü ve bi tüzüğe göre çıkarılacak yönetmeliklere aykırı davranışlarda veya dernek dayanışması ile ilgili prensip kararlarına aykırı harekette bulunanlar.
İ) Yönetim kurulunun organize ettiği (Katılınması zorunlu) toplantılara üst üste 3 defa katılmayanlar, fiil ehliyetini kaybedenler.

MADDE-6 : ÜYELİKTEN ÇIKARILMA YÖNTEMİ
Dernek tüzüğünün 5. Maddesinde tarif edilen koşulların oluşması halinde, Dernek Yönetim Kurulu’nun ya da herhangi bir üyenin başvurusu halinde, Yönetim Kurulu’nca inceleme yapılır. Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarılması kanaatine varması halinde üyelik Genel Kurul’ a kadar askıya alınır. İhraç talebi Genel Kurul’ da kesinliğe kavuşturulur. Dernek üye kayıt defterinden kaydı silinir.
Her ne suretle olursa olsun Dernek üyeliğinden çıkanlar veya çıkarılanlar, dernek menkul ve gayri menkulleri üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

MADDE-7 : ÜYELERİN HAKLARI
a) Eşitlik ilkesi : Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup, Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; Tüzüğe göre eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.
Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
b) Oy Hakkı : Her üyenin Genel kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu, arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

MADDE-8 : ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Aidat ödeme Borcu
Derneğe kabul edilen her asil üye tüzükte belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür.
Üye yıllık aidatı 600,000,000 TL (Altı Yüz Milyon)
Üye giriş aidatı 250 ,000,000 TL (İkiyüz Elli Milyon)
Aidat miktarını günün şartlarına göre Genel Kurul tarafından veya yetkilendirilmesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılan her üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Fahri üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.
b)Diğer Yükümlülükler
Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE-9 : DERNEĞİN ORGANLARI
A) GENEL KURUL
B) YÖNETİM KURULU
C) DENETLEME KURULU
D) DANIŞMA KURULU

DERNEK GENEL KURULU’NUN ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI :

MADDE-10 : Dernek Genel Kurulu,derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel Kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödeyen asil üyeler ile onursal üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temenide bulunabilirler. Dernek, 4721 sayılı Türk Medeni kanununun 60. maddesinin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak zorundadır.

GENEL KURUL :

a) Her Üç yılda bir nisan ayında olağan,
b) Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme Kurulu, veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI, OY KULLANMA VE KARAR ALMA ALMA ŞEKLİ :

MADDE-11 : Yönetim Kurulu , genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, Genel kurul tarihinden en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir haftadan,altmış günden fazla zaman bırakılamaz.
Toplantı başka bir sebeble geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebebleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE-12 : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve feshi hallerinde ise üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.Çoğunluk sağlanamaması sebebiyletoplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE-13 : Genel kurul toplantılarıüyelere bildirilen gün,saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Genel kurulakatılacak üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıyerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler,belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ile dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

12. maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

MADDE-1 : GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :
1-Dernek organlarını seçmek.
2-Dernek tüzüğünü değiştirmek.
3-Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek.
4-Bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirilerek kabul etmek.
5-Derneğe taşınmaz malların alınması veya mevcutların satılması veya diğer kurumlara devri hususunda karar almak üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
6-Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonu seçmek, üyelerce yapılan itirazlar hakkında karar almak.
7-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hakkında karar vermek.
8- Derneğin üst kuruluşlara katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.
9- Üyeleri için dayanışma ve yardım fonları kurmak, bunların kullanım şartlarını tespit için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
10-Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulan hususları görüşüp karara bağlamak ve toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından getirilen hususları ve teklifleri görüşüp karara bağlamak,
11- Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için, yönetim kuruluna genel direktif vermek.
12- Yasaların ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE-12 : GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Genel Kurul, yönetim kurulunca 15 (ONBEŞ) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrı sonucu çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla bildirilir.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de bildirilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre çağrılır ve mahallin en büyük mülki amirliğine de duyurulur.
İkinci toplantıda yeter sayı aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı derneğin Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

MADDE-13 : TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel Kurul Toplantıları, Genel kurula aidat borcu bulunmayan üyelerin yarıdan bir fazlasıyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde Üçte iki çoğunluğun katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE-14 : GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
1-Genel Kurul, oy vermeye yetkili üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.Ancak; Tüzük değişikliği ve Derneğin Fesh’i söz konusu ise toplantı yeter sayısı tüzüğün 13.maddesinde belirtildiği şekilde olup kararların katılanların üçte iki çoğunlukla alınması zorunludur. Genel Kurul’ da her üyenin bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
2-Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mülki amirliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’ a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listede adlarının hizalarına imza ederek toplantı yerine giderler. Yeterli sayı sağlanmışsa bu durum toplantı tutanağına geçirilir.
3-Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek için bir Divan Başkanı, bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar katip açık oyla seçilir. Genel Kurul kararları derneğin feshi ve tüzük değişikliği dışında katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimler gizli oyla yapılır. Genel Kurul tutanağı Divan Kurulu tarafından imzalanır, belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul’ ca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurullarıyla derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
4-Genel Kurul’ da gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, Genel Kurul’ da hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE-15 : B) YÖNETİM KURULU :
Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Toplantı günleri kurulca tespit edilir. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri üst üste 3 veya, yılda 10 toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.
Yönetim kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi vekil suretiyle oyunu kullanamaz. Yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde genel kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimliği duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 17 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a)Derneğin resmi ve özel kurumlarda idari, adli, mali ve mesleki hususlarda temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b)Derneğin çalışma programını görüşmek ve karar bağlamak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
c)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların 10 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
d)Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak
e)Dernek tüzüğünün uygulanması için dernek iç yönetmeliğini ve gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak,
f) Dernek tüzüğünde yapılması gereken değişikliklere karar vermek ve bunları Genel Kurul’a önererek genel kurul kararından geçirmek.
g) Her türlü bağış, yardım, ve gelir getirici işlemler hakkında karar vermek.
I) Olağan ve Olağan üstü genel kurul’un toplanmasına karar vermek.
i) Genel Kurul’da global olarak belirlenen personel ücretlerini ihtiyaca göre kadrolaştırmak, personelin tayın, terfi, tenziye ve ücretlerini karara bağlamak.
j) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından istenen maddeleri gündeme alarak, görüşüp karara bağlamak.
k) Üyeler arasında dayanışma komisyonları kurmak, iş kolunda mesleki eğitim, pazarlama, satın alma, üretim teknikleri gibi konuları inceletmek, bu konularda gerekli kararları almak.
l) Gerekli gördüğü hallerde, derneğe üye işverenleri danışma niteliğinde genel kurul niyetine toplantıya çağırmak.
m) İş kolunun ortak sorunları için üyeleri arasından veya dışarıdan uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurmak.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda derneğin de başkanıdır.Başkan derneği en geniş şekilde temsil eder. Başkanın mazereti halinde, vekil ettiği başkan vekillerinden biri veya genel sekreter derneği temsil eder.

MADDE 19 – GENEL SEKRETER
Yönetim kurulu görev bölümünde Sekreter olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesiyle Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır.
a)GENEL SEKRETERİN ATANMASI : Derneğin işlerinin yürütülmesinden sorumlu, ücretle çalışan personel olup, atanması, görevden alınması ve gerektiğinde terfisi yönetim kurulunca yapılır.
b)GÖREV VE YETKİLERİ : Genel sekreter, hizmet akdinin gerektirdiği şekilde bütün vaktini ve mesaisini dernek hizmetlerine harcar, görev ve yetkileri şunlardır;
1-Dernek bürolarını yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, haber toplamak, ilgili yayınları ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek.
2-Bilgilendirme ve iletişimin düzgün çalışmasını sağlamak.
3-Dernek hesaplarını ve çalışanlarını denetlemek.
4-Dernek organlarının kararlarını yürütmek.
5-Teşkilatın işleyişini takip etmek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konularda yönetim kurulunu bilgilendirmek.
6-Görüşülmesi gereken konuları tespit ederek, yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
7-Her ay düzenlenecek bilanço ve mali raporları yönetim kuruluna bildirmek.
8-Aidat, bağış vesair gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve derneğe yeni gelir kaynakları sağlamak.
9-Yönetim kurulu tarafından üye kaydı yapılan üyelerin kayıtlarını defterlere kaydetmek.
10-Dernek tüzüğünün diğer hükümleriyle verilmiş bulunan sair yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

MADDE 20 – C) DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre asgari 6 ay’ı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarlar üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar.

MADDE 21 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Derneğin iç denetimi genel kurulca seçilen denetleme kurulu tarafından bu tüzüğün 20.maddesi ile aşağıda maddeler halinde belirtildiği şekilde yapılır.
1-Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını istendiğinde Denetleme Kuruluna göstermeye mecburdur. Denetleme kurulu derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını,yapılan giderlerin yönetim kurulu kararlarına ve geçerli evraka dayanıp dayanmadığını 6’şar aylık dönemlerde inceler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak ve gerektiğinde yönetim kurulundan açıklama istemek.
2- İdari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlayıp genel kurul’a sunmak.
3- Yönetim Kurulunun havale edeceği araştırma ve incelemeyi yapıp sonucunu iki raporla bildirmek.
4- Gerektiğinde genel kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.
5-Yönetim Kurulu denetimlerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu tespit eder ve suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara bildirir.

MADDE 22 – D) DANIŞMA KURULU
Üyelerin dernek faaliyetlerine daha etkin bir biçimde katılmalarını ve danışma niteliğinde çalışmalar yaptırmak için genel kurul tarafından seçilir. Bu kurulun çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Danışma kurulu, genel kurul tarafından 2 yıl için seçilir ve müddeti bitince yeniden seçilmesi mümkündür. Kurul Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübesiyle yararlanılan 3 dernek üyesi ve 2 fahri üyeden oluşur. Dernek Yönetim Kurulu başkanı kurulun doğal üyesidir. Kurulun kararları istişari nitelikte olup, yönetim kurulunu bağlamaz.

MADDE 23 – DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
1-Derneğin amacını gerçekleştirmesi için Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.
2-Hedeflenen amaca en uygun şekilde ulaşabilmek için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve gerektiğinde önerilerde bulunmak.
3-Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

MADDE 24 : GENEL KURUL SONUÇLARININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel kurulca seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba-ana adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 25 : DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE ŞUBELERİNİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE GENEL KURULDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Derneğin Şubesi yoktur.

MADDE 26 : ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK
1- Derneğimiz genel kurul kararı ile, amaçları aynı olan ulusal ve uluslar arası üst kuruluşlara üye olabilir ve bu tür üst kuruluşların oluşmasında kurucu üye olarak görev alabilir.
2- Dernek genel kurulu, üst kuruluşlara üye olmak için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.
3- Üst kuruluşlarda derneğimizi temsil edecek üyeler genel kurul tarafından seçilir.
4-Genel Kurul kararı ile yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere ve görev tarihi ilk genel kurul tarihine kadar geçen süre ile sınırlı olmak kaydı ile kurucu olarak bulunduğu veya katıldığı üst kuruluşlarda derneği temsil edecek temsilcileri seçebilir.
5- Derneğin üye olduğu üst kuruluşlardan ayrılması ancak genel kurul kararı ile mümkündür.

MADDE 27 : ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ YILLIK AİDAT MİKTARI
Her üye derneğe ilk girişte giriş aidatı olarak 250.000.000 TL.(İKİYÜZ ELLİ MİLYON), aylık 50.000.000 TL.(Elli Milyon) olmak üzere yıllık 600.000.000 TL.(Altı yüz milyon) aidat öderler, yıllık aidat aylık ödenebileceği gibi, yıllık da ödenebilir. Ödeme şekilleri ve zamanı üyenin talebi de göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca tespit edilir.

MADDE 28 – DERNEĞİN GELİRLERİ
1- Üye giriş ve yıllık aidatı
2- Dernekçe düzenlenen Balo,eğlence,konser,defile,sergi,piyango,fuar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
3- Dernek mal varlığından elde edilen gelirler
4- Bağış ve yardımlardır.

MADDE 29 – DERNEKTE TUTULACAK DEFTERLER
a)İşletme hesabı esasına göre
1- Üye kayıt defteri
2- Yönetim Kurulu karar defteri
3- İşletme hesabı defteri
4- Envanter defteri
5- Alındı belgesi kayıt defteri
b)Bilanço Esasına göre
1- Üye kayıt defteri
2- Yönetim Kurulu karar defteri
3- Yevmiye defteri
4- Büyük Defter
5- Envanter defteri
6- Alındı belgesi kayıt Defteri tutulması ve bu defterlerin Noterden tasdiki zorunludur.

MADDE 30 – DERNEK GELİRLERİNİN TOPLANMASI VE HARCANMASI
Dernek gelirleri Alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi 5 (BEŞ) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içerisinde bu belgeler verilmez ise Kanun’daki usule göre Dernekçe baştırılır ve Mahallin en büyük mülki amirine onaylattırılarak bağış ve aidat toplanmasında kullanılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler dernek yönetim kurulu tarafından bir kararla belirlenir ve bu karar mahallin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başka yardım talep etmek yasaktır.

MADDE 31 – DERNEĞİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ
Dernek amacını gerçekleştirmek için, bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir. Bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı alınmadan ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.
Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar, dernek adına tapuya tescilinden itibaren 3 (ÜÇ) ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

MADDE 32 – LOKAL AÇMA
Dernek merkezinin bulunduğu yerde Mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve Kanunlara aykırı davranmamak kaydıyla bir lokal açıp işletebilir.

MADDE 33 : TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Ancak, tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı üye sayısının üçte iki çoğunluğudur. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine dair karar katılanların üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

MADDE 34 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
Derneğin feshi iki şekilde yapılır.
a)Genel Kurul Kararı ile Fesih : Derneğin genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılmaları şarttır. Bu surette çoğunluk elde edilmezse genel kurul çağrı usulü ile yapılarak üyelere duyurulur. İkinci toplantıda yönetim ve denetleme kurullarının iki katından az olmamak üzere hazır bulunanların üçte ikisinin çoğunluğu ile karar alınabilir. Derneğin feshi beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilmesi gerekmektedir.
b)Mahkeme Kararı ile Fesih : Dernek 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 50.Maddesine istinaden feshedilebilir. Derneğin amacı, kanuna ve ahlaka aykırı hale gelirse; C.Başsavcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar verir. Mahkeme dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.
Her iki şekildeki feshi halinde derneğin tasfiyesi 2908 Sayılı dernekler kanunu’nun 55.Maddesine göre yürütülür

MADDE 35 – Derneğin her iki şekildeki feshi halinde menkul ve gayri menkul malları Devlet hazinesine devredilir.

MADDE 36 – TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile bu kanuna aykırı olmayan 2908 Sayılı Dernekler Kanunu ve bu Kanunlara göre çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 37 – Amblem ve logo kullanımı :
İçeriğinde Derneğimizin adının açılımı bulunmak üzere amblem ve logo düzenlenmesi, bu amblem ve logo’nun her türlü antetli kağıt, zarf, flama-bayrak ve tanıtımlarda kullanılabilmesi.
Lacivert dişli içerisine beyaz yazı ile derneğimizin kısa adı ve açılımı olacak, beyaz zemin üzerinde yeşil, aşağıdan açılarak yukarıda birleşmek üzere 2 adet buğday başağı bulunacak, 2 yeşil başağın içerisinde beyaz zemin üstüne lacivert tabak ve fabrika resmi bulunacak şekilde amblem,
Bu yapılan amblemin yanında lacivert büyük harf ile BUYSAD yazısı ve altında yeşil çizgi, yeşil çizgi altında lacivert küçük yazı ile derneğimizin adının açılımının bulunması şeklinde logo oluşturulacaktır.

MADDE 38 – DERNEK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ö.Faruk ASLANOBA
BAŞKAN
İbrahim ZEYTİNGÖZ
BAŞKAN YRD.
Erkan ERK
SAYMAN
Yüksel ACAR
SEKRETER
Recep ÖZEN
ÜYE
Ferruh ASLANOBA
ÜYE
Mehmet Emin KUYU
ÜYE