Tüzük

BURSA YEMEK SANAYİCİLER DERNEĞİ (BUYSAD) TÜZÜĞÜ

MADDE-1: DERNEĞİN ADI VE YERLEŞİM YERİ

 a)Derneğin Adı: BURSA YEMEK SANAYİCİLER DERNEĞİ

 b)Merkezi: BURSA/OSMANGAZİ

 c)Derneğin Kısa Adı : BUYSAD

MADDE-2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEN İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

a) Derneğin Amacı: Toplu yemek üreticilerinin ekonomik, kültürel ve sosyal dayanışma temin etmek, koşullarını iyileştirmek, maddi ve manevi dayanışmada bulunmaktadır.

b)Çalışma Konuları: Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için çalışma konularını yürürlükteki yasalara ve yönetmenliklerine göre Yönetim Kurulu belirler.

c)Çalışma Biçimleri:

 1. Üyelerin üretim koşullarını iyileştirmek için mesleki ve teknik konularda yardımda bulunmak.
 2. Kaliteli ve nitelikli üretim için üretimde standartlaşma çalışmaları yapmak.
 3. Üretimin kalitesini arttırabilmek için üyelerinin personeline eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak.
 4. Üyelerin sanitasyon (hijyen) koşullarında üretim yapabilme seviyesine gelmesine yardımcı olmak.
 5. Üretimde kullanılan girdilerinin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi için toplu alım ile elden alım gibi çalışmalar yapmak.
 6. Üyelerin mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak resmi ve özel kurumlarla ilişkilerinde danışmanlık hizmeti verebilmek için çalışmalarda bulunmak.(mali, hukuki, sigortacılık vb.)
 7. Bir bilgi bankası kurmak, üyelerin ihtiyacı olan her türlü mesleki ve teknik konular da bilgilendirilmesini sağlamak.
 8. Dernek üyelerinin ve tüketicileri hak ve menfaatleri doğrultusun da taban fiyat belirlemek.
 9. Sektörün ve üyelerinin kamuoyu önünde saygınlığını arttırıcı çalışmalar yapmak.
 10. Sektörün resmi çerçevesinin oluşturulması için gerek resmi kurum ve kuruluşlarla, gerekse diğer mesleki örgütler nezdinde girişimlerde bulunmak.
 11. Gerekli yasal izinleri alarak, kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya üye olabilir.
 12. Dernek üyelerinin tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, dostluklarını pekiştirmek, istirahatlerini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ilgili yasanın 90. Maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla lokal açar ve işletir.
 13. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, gerekli yasal izinler alınmak kaydıyla görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapabilir.
 14. Dernek kendi sektörü ile ilgili kurs, seminer, konferans, açık oturum, brifing, panel, sergi, konser, balo, defile, fuar vb. sosyal ve eğitsel faaliyetlerde bulunabilir.
 15. Amacını gerçekleştirmek için, ihtiyacı oranında taşınmaz mal edilebilir, kiralayabilir, irtifak ve intifa hakları tesis eder, her türlü inşaatı yapılabilir.
 16. Dernek faaliyetlerinin daha düzenli yürütülebilmesi için yeteri kadar personel çalıştırılabilir.

MADDE-3: DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

MADDE-4: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

Derneğe üye olmak için, toplu yemek üretimi ile fiilen iştigal eden fiil ehliyetine sahip bulunan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, meslek içerisinde kötü şöhrete sahip bulunmayan, çevresinde sevilen ve sayılan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Ancak tüzel kişilerde;

 • En az 500 m2 faaliyet alanına ( Sadece Yerinde Pişirme fiilini iştigal edenler hariç ),
 • Gıda standartlarına uygun minimum 3 araçlık dağıtım filosuna ( Sadece Yerinde Pişirme fiilini iştigal edenler hariç ),
 • Minimum 100.000,00 TL sermayeye,
 • Sektör ile ilgili kalite standartlarından ISO 9000, ISO 45001, ISO 22000 ve TSE hizmet yeterlilik belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernekte üye kabul etmeye zorlanamaz. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme ve sektörde çalışma hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet hakkı aranmaz.

a)Gerçek Kişinin Derneğe Üye:

Yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, en çok 30 (OTUZ) gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Üyelik başvurusu kabul edilen üye kayıt defterine kayıt edilir. Şirketlerin tüzel kişilik olarak müracaatlarının dışında, derneğe üyelik için Şirketlerden en fazla 2 kişi ( Firma sahip veya yöneticisi ) derneğe üye olarak dernek yönetim kurulu kararıyla alınabilir.

b)Tüzel Kişinin Derneğe üye olması:  

Gerçek kişinin üye olması yönetimi aynen uygulanır, ancak; Tüzel kişinin üye olması halinde, Tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE-5: DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

a)Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi:

Üyelik için Kanun’da veya Dernek tüzüğünde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b)Üyeliğin çıkma ile sona ermesi (İstifa):

Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye 1 (Bir) Ay önceden Yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak bu üyenin üyeliği süresince mevcut mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur.

c)Üyeliğin çıkarılma ile sona ermesi:

Aşağıdaki durumlarda üye dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır:

 1. Derneği maddi ve manevi zarara sokanlar.
 2. Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunanlar.
 3. Arkadaşları hakkında yazı ve söz ile haysiyet kırıcı beyanlarda bulunanlar.
 4. Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler.
 5. Derneğin amacına ve bunların uygulanmasıyla ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kurallara uymayanlar.
 6. Parasal yükümlülüklerini süresi içerisinde ve yapılan ihtarlara rağmen yerine getirmeyenler.
 7. Üyelik için gerekli koşulları kaybedenler.
 8. Bu dernek tüzüğü ve bu tüzüğe göre çıkarılacak yönetmenliklere aykırı davranışlarda veya dernek dayanışması ile ilgili prensip kararlarına aykırı harekette bulunanlar.
 • Yönetim kurulunun organize ettiği (katılım zorunlu) toplantılara üst üste 3 defa katılmayanlar, fiil ehliyetini kaybedenler.

MADDE-6:ÜYELİKTEN ÇIKARILMA YÖNTEMİ

Dernek tüzüğünün 5. Maddesinde tarif edilen koşulların oluşması halinde, Dernek Yönetim Kurulu’nun ya da herhangi bir üyenin başvurusu halinde, Yönetim Kurulu’nca inceleme yapılır. Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarılması kanaatine varması halinde üyelik Genel Kurul’a kadar askıya alınır. İhraç talebi Genel Kurul’da kesinliğe kavuşturulur. Dernek üye kayıt defterinden kaydı silinir.

Her ne suretle olursa olsun Dernek üyeliğinden çıkanlar veya çıkarılanlar, dernek menkul ve gayrimenkulleri üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

MADDE-7: ÜYELERİN HAKLARI:                                                                                                                                                      

a)Eşitlik İlkesi:  Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup, Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; Tüzüğe göre eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

b)Oy Hakkı:  Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu, arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

MADDE -8: ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

a)Aidat Ödeme Borcu:

Derneğe kabul edilen her asil üye tüzükte belirlenen Yönetim Kuruluna verilmiş yetki ile Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür.

Aidat miktarı günün şartlarına göre Genel Kurul tarafından veya yetkilendirilmesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.

Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılan her üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Fahri üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

b)Diğer Yükümlülükler:

Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikler amacın gerçekleştirmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE-9: DERNEĞİN ORGANLARI:

 1. GENEL KURUL
 2. YÖNETİM KURULU
 3. DENETLEME KURULU

MADDE-10: A) GENEL KURUL:                                                                                                                                                                      

Derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.

 1. a) Olağan Genel Kurul Toplantısı: İlk Genel Kurul, kuruluşu takip eden altı ay içinde yapılır. Takip eden süredeki Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir NİSAN ayında yapılır. Bu toplantıda görevleri sona erecek olan Yönetim ve Denetleme kurullarının raporları incelenir, Genel Kurul üyelerinin ibralarıyla gelecek devre için hazırlanan taslak bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü hususunda karar alınır. Aynı toplantıda üç yıl süre ile göreve başlayacak olan Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedeklerinin seçimi yapılır. Ayrıca gündemde mevcut diğer konuşlar hakkında karar alınır.
 2. b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.
 3. Dernek üye sayısının beşte birinin yapacakları yazılı başvuru.
 4. Denetleme Kurulu’nun hesap ve işlemlerle ilgili olarak oy birliği ile alacakları karar.
 5. Yönetim Kurulu’nun salt çoğunlukla alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki kural ve yöntemlere uyularak yapılır.

 1. C) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar: Toplantıda hazır bulunan ve Kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içerisinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içerisinde ve herhalde karar tarihinden başlayarak üç ay içerisinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.                                                   

Diğer organların kararına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

MADDE-11: GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİ:

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Dernek organlarını seçmek.
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurallarını raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek.
 4. Bütçeyi görüşmek, aynen ve değiştirilerek kabul etmek.
 5. Derneğe taşınmaz malların alınmasını veya mevcutların satılması veya diğer kurumlara devri hususunda karar almak üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
 6. Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonu seçmek, üyelerce yapılan itirazlar hakkında karar almak.
 7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hakkında karar vermek.
 8. Derneğin üst kuruluşlara katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.
 9. Üyeleri için dayanışma ve yardım fonları kurmak, bunların kullanım şartlarını tespit için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 10. Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulan hususları görüşüp karara bağlamak ve toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından getirilen hususların ve tekliflerin görüşüp karara bağlamak.
 11. Derneğin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için. Yönetim kuruluna genel direktif vermek.
 12. Yasaların ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE-12: GENEL KURUL TOPLANTISINA CAĞRI:

Yönetim kurulu, gelen kurula katılım hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Gelen kurula katılacak üyeler, Genel kurul tarihinden en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacak da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haftadan az atmış günden fazla zaman bırakılamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durumda geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç bir içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE-13: TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Dernek Genel Kurulu, demeğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel Kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödeyen asil üyeler ile onursal üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler. Dernek, 4721 sayılı Türk Medeni kanunun 60. maddesinin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen 6 ay içerisinde ilk genel kurul toplantısını yapmak zorundadır.

MADDE-14: GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ:

1-Genel Kurul, oy vermeye yetkili üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Ancak; Tüzük değişikliği ve Derneğin Feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Üyelerin çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılım üye sayısı Yönetim ve Denetleme kurulları üyelerin üye tam sayısının iki katından az olamaz. Çoğunluk sağlanmamışsa da durum bir tutanakla tespit edilir. Genel Kurul da her üyenin bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

2-Genel Kurul toplantısında ilanda belirtilen ve mülki amirliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listede adlarının hizalarına imza ederek toplantı yerine giderler. Yeterli sayı sağlanmışsa bu durum toplantı tutanağına geçirilir.

3-Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek için bir Divan Başkanı, bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar katip açık oyla seçilir. Genel Kurul kararları derneğin feshi ve tüzük değişikliği dışında katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimler gizli oyla yapılır. Genel Kurul tutanağı Divan Kurulu tarafından imzalanır, belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurullarıyla derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

4-Genel Kurul’ da gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, Genel Kurul’ da hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE-15:B) YÖNETİM KURULU:

Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca istenirse gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tespit edilir. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri üst üste 3 veya yılda 10 toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Yönetim kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi vekil suretiyle oyunu kullanamaz. Yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

MADDE 16- YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde genel kurul toplantıya çağrılır, Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimliği duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 17- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. a) Derneğin resmi ve özel kurumlarda idari, adli, mali ve mesleki hususlarda temsil etmek veya · bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. b) Derneğin çalışma programını görüşmek ve karar bağlamak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. c) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların 10 gün içerisinde mahallin büyük mülki amirliğine bildirmek,
 4. d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

e)Dernek tüzüğünün uygulanması için dernek iç yönetmeliğini ve gerekli gördüğü yönetmelikler hazırlatmak,

 1. f) Dernek tüzüğünde yapılması gereken değişikliklere karar vermek ve bunları Genel Kurula önererek genel kurul kararından geçirmek,
 2. g) Her türlü bağış, yardım ve gelir getirici işlemler hakkında karar vermek,

ı) Olağan ve Olağan üstü genel kurulun toplanmasına karar vermek,

 1. i) Genel Kurul’da global olarak belirlenen personel ücretlerini ihtiyaca göre kadrolaştırmak, personelin tayin, terfi, tenziye ve ücretlerini karara bağlamak,
 2. j) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından istenen maddeleri gündeme alarak, görüşüp karara bağlamak,
 3. k) Üyeler arasında dayanışma komisyonları kurmak, iş kolunda mesleki eğitim, pazarlama, satın alma, üretim teknikleri gibi konuları inceletmek, bu konularda gerekli kararları almak,
 4. l) Gerekli gördüğü hallerde, derneğe üye işverenleri danışma niteliğinde genel kurul niyetine toplantıya çağırmak,
 5. m) İş kolunun ortak sorunları için üyeleri arasından veya dışarıdan uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurmak,
 6. n) Günün şartlarına göre dernek giriş aidatı ve yıllık üye aidatı tutarlarının belirlenmesi.

 

MADDE 18- YÖNETİM KURULU BAŞKANI:

Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda derneğin de başkanıdır. Başkan derneği en geniş şekilde temsil eder. Başkanın mazereti halinde, vekil ettiği başkan vekillerinden biri veya genel sekreter derneği temsil eder.

 

MADDE 19-GENEL SEKRETER:

Yönetim kurulu görev bölümünde Sekreter olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesiyle Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır.

a)GENEL SEKRETERİN ATANMASI: Derneğin işlerinin yürütülmesinden sorumlu, ücretle çalışan personel olup, atanması, görevden alınması ve gerektiğinde terfisi yönetim kurulunca yapılır.

b)GÖREV VE YETKİLERİ: Genel sekreter, hizmet akdinin gerektirdiği şekilde bütün vaktini ve mesaisini dernek hizmetlerine harcar, görev ve yetkileri şunlardır;

1-Dernek bürolarını yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, haber toplamak, ilgili yayınları ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek.

2-Bilgilendirme ve iletişimin düzgün çalışmasını sağlamak.

3-Dernek hesaplarını ve çalışanlarını denetlemek.

4-Dernek organlarının kararlarını yürütmek.

5-Teşkilatın işleyişini takip etmek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konularda yönetim kurulunu bilgilendirmek.

6-Görüşülmesi gereken konuları tespit ederek, yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

7-Her ay düzenlenecek bilanço ve mali raporları yönetim kuruluna bildirmek.

8-Aidat, bağış vesair gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve demeğe yeni gelir kaynakları sağlamak.

9-Yönetim Kurulu tarafından üye kaydı yapılan üyelerin kayıtlarını defterlere kaydetmek.

10-Dernek tüzüğünün diğer hükümleriyle verilmiş bulunan sair yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

MADDE 20-C) DENETLEME KURULU’NUN TEŞKİLİ:

Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve uşullere göre asgari 1 yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmalar hakkındaki ihbarlar üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar. Bu denetleme istenirse bağımsız denetleme kurullarına da yaptırıla bilinir. Bu dernekte denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 21- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Derneğin iç denetimi genel kurulca seçilen denetleme Kurulu tarafından bu tüzüğün 20.maddesi ile aşağıda maddeler halinde belirtildiği şekilde yapılır.

1-Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını istendiğinde Denetleme Kuruluna göstermeye mecburdur. Denetleme (kurulu derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını yapılan giderlerin yönetim kurulu kararlarına ve geçerli evraka dayanıp dayanmadığını 6’şar aylık dönemlerde inceler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak ve gerektiğinde yönetim kurulundan açıklama istemek.

2- İdari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlayıp genel kurula sunmak.

3- Yönetim Kurulunun havale edeceği araştırma ve incelemeyi yapıp sonucunu iki raporla bildirmek.

4- Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

5-Yönetim Kurulu denetimlerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu tespit eder ve suç teşkil eden hususların tespiti halinde durumu ilgili makamlara bildirir.

MADDE 22: GENEL KURUL SONUÇLARININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulca seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba-ana adlarını, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 23: DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE ŞUBELERİNİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE GENEL KURULDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ:

Derneğin Şubesi yoktur.

MADDE 24: ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK:

1- Derneğimiz genel kurul kararı ile amaçları aynı olan ulusal ve uluslararası üst kuruluşlara üye olabilir ve bu tür üst kuruluşların oluşmasında kurucu üye olarak görev alabilir.

2- Dernek genel kurulu, üst kuruluşlara üye olmak için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

3- Üst kuruluşlarda derneğimizi temsil edecek üyeler genel kurul tarafından seçilir.

4-Genel Kurul kararı ile yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere ve görev tarihi ilk genel kurul tarihine kadar geçen süre ile sınırlı olmak kaydı ile kurucu olarak bulunduğu veya katıldığı üst kuruluşlarda derneği temsil edecek temsilcileri seçebilir.

5- Derneğin üye olduğu üst kuruluşlardan ayrılması ancak genel kurul kararı ile mümkündür.

MADDE-25: DERNEĞİN GELİRLERI:

1- Üye giriş ve yıllık aidatı,

2- Dernekçe veya diğer kuruluşlarla birlikte yapılan, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, kermes, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4- Bağış ve yardımlar,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanılacak bağış ve yardımlar,

6- Kurslar vb. etkinlikler ile iktisadi işletmelerden sağlanan gelirler,

Dernek, Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

MADDE-26: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli olan gayrimenkullerin alımı ve amacına yönelik olarak gerçekleştireceği büyük organizasyonlar esnasında, yıllık bütçesini aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararıyla gerçek ve tüzel kişilere borçlanabilir.

MADDE-27: DERNEKTE TUTULACAK DEFTERLER:

1- Dernekte İşletme Hesabı esasına göre aşağıda yazılı defterler tutulur;

 1. a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatlar bu deftere yazılır.
 2. b) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre bu deftere yazılır ve kararlar başkan ve üyelerce imzalanır.
 3. c) İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 4. d) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
 5. e) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile verildikleri yerler ve kullanım süresi olanların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 6. f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernekçe bastırılan alındı belgeleri, en ufak numaradan başlamak sureti ile bu deftere işlenir.

2- Dernek Bilanço Hesabı Esasına Geçtiğinde; Demek bilanço hesabına göre defter tutması gerektiğinde 29/1 maddenin a, b, d ve f bentlerinde gösterilen defterlerin yanı sıra, Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri tutmak zorundadır. Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden tasdikli olması zorunludur.

MADDE-28: DERNEK GELİRLERİNİN TOPLANMASI VE HARCANMASI:

Dernek gelirleri Alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi 5 (BEŞ) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

Basımevleri, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını on beş gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorundadır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Demek Yönetim Kurulu bir kara ile belirtir ve bu kara o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

MADDE-29: DERNEĞİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ:

Dernek, genel kurul kararına dayandırılmak kaydıyla, amacını gerçekleştirmek için, bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar, dernek adına tapuya tescilinden itibaren 1(Bir) ay içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

MADDE-30: DERNEĞİN ŞANDIK KURMASI:

Dernek yardım sandığı kuramaz.

MADDE-31: LOKAL AÇMA:

Dernek merkezinin bulunduğu yerde Mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve Kanunlara aykırı davranmamak kaydıyla bir lokal açıp işletebilir.

MADDE-32: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Tüzük değişikliği genel kurul karan ile yapılır. Ancak, tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı üye sayısının üçte iki çoğunluğudur. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine dair karar katılanların üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı demek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

MADDE-33: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda derneğin feshinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanmaması durumunda 2. toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere ne olursa olsun derneğin feshi konusu görüşülebilir. Katılımcıların 2/3 çoğunluğu fesih kararı verilebilir ve üçte iki çoğunlukla karara bağlanabilir.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı ve kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ Tasfiye Halinde Bursa Yemek Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir. Fesih halinde derneğin menkul ve gayri menkul malları Devlet hazinesine devredilir.

MADDE-34:TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile bu kanuna aykırı olmayan 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve bu Kanunlara göre çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE-35: AMBLEM VE LOGO KULLANIMI:

İçeriğinde Derneğimizin adının açılımı bulunmak üzere amblem ve logo düzenlenmesi, bu amblem ve logonun her türlü antetli kağıt, zarf, flama-bayrak ve tanıtımlarda kullanılabilmesi.

Lacivert dişli içerisine beyaz yazı ile derneğimizin kısa adı ve açılımı olacak, beyaz zemin üzerinde yeşil, aşağıdan açılarak yukarıda birleşmek üzere 2 adet buğday başağı bulunacak, 2 yeşil başağın içerisinde beyaz zemin üstüne lacivert tabak ve fabrika resmi bulunacak şekilde amblem,

Bu yapılan amblemin yanında lacivert büyük harf ile BUYSAD yazısı ve altında yeşil çizgi, yeşil çizgi altında lacivert küçük yazı ile derneğimizin adının açılımının bulunması şeklinde logo oluşturulacaktır.

MADDE 36: DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Adı ve Soyadı                    :              Görev Ünvanı                   :              İMZASI                                :

Coşkun DÖNMEZ                             Başkan

Faruk ASLANOBA                             Başkan Yardımcısı

Erkan ERK                                          Başkan Yardımcısı

Okan ÖZEN                                      Sekreter

Abidin Şakir ÖZEN                           Sayman

Mehmet Emin KUYU                       Üye

Yusuf YARAR                                     Üye